Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Także do pobrania wraz z załącznikami na dole artykułu


Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim zapewniających bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę
w dobie COVID-19    
     
             

 
§ 1
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59 oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567)
zarządza się co następuje:
§ 2
W związku z możliwością uczestnictwa uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych od dnia 25 maja 2020 r. wprowadzone zostają w Szkole Podstawowej nr 8 procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 § 3
Zarządzenie  wchodzi w życie dnia 25 maja 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do
ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY NR 8 W PIOTRKOWIE TRYB.
                           NR 5/2020  Z DNIA   25 MAJA 2020 r.
W SPRAWIE WPROWADZENIA
PROCEDUR POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZENSTWO DZIECI I KADRY SPRAWUJACEJ OPIEKĘ W DOBIE COVID-19.
 
 

 • Procedury dot. rodziców/opiekunów.
 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jeżeli w domu danego ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub
w izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
3. Dziecko przyprowadza i odbiera jedna osoba zdrowa, zachowująca wszystkie środki ostrożności, takie jak osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
6. Po wejściu do placówki:
- opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową wyrzuca do wyznaczonego pojemnika),
 - dezynfekuje ręce swoje,
 - dezynfekuje ręce  dziecka,
7. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń (załączniki od 2 - 4), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły pracownika. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi.
8.W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do szkoły, a pracownik informuje o fakcie dyrektora placówki.
9.Dzieci nie przynoszą do szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książki, przybory szkolne, gry itp.).
10.Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w wejściu głównym szkoły (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko jest odprowadzane do oczekującego opiekuna przez pracownika szkoły.
11.Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), kontakt dzwonka (domofonu) oraz podłogę wejścia do szkoły.
 
 • Procedury dot. nauczycieli.
1. Nauczyciel zostaje przyporządkowany do wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali .
2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza
 niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
3. Nauczyciel wyposażony jest w  środki ochrony indywidualnej tj. przyłbicę
 i rękawiczki jednorazowe, ewentualnie w maseczkę.
4. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, należy usunąć przedmioty
 i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6. Nauczyciel winien dopilnować, aby uczniowie często myli ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie         ze świeżego powietrza, oraz po skorzystaniu z toalety.
7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Należy też ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
9. Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w pomieszczeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej               i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
11. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 
 • Procedury dot. świetlicy szkolnej.
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają
 z informacji zebranych od rodziców.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
3. Przy jednym stoliku w świetlicy może siedzieć wyłącznie 2 dzieci, jak najdalej od siebie (każde dziecko ma stałe wyznaczone miejsce).
4.Dzieci bawią się zabawkami, które po skończonej zabawie odkładają na wyznaczone w sali miejsce w celu dezynfekcji przez pracownika obsługi.
5.Dezynfekcja zabawek prowadzona jest na bieżąco przez pracownika obsługi szkoły.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację podejmowanych działań oraz odnotowuje obecność dzieci w danym dniu wg opracowanego rejestru.
 
 • Procedury dot. pracowników obsługi.
 
 1. Pracownicy obsługi wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej takie jak przyłbice/maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 2. Pracownik obsługi dba o to, by każda wchodząca do szkoły osoba dezynfekowała dłonie lub zakładała rękawiczki ochronne, miała zakryte usta i nos.
 3. W szatni zachowuje się należytą odległość między okryciami wierzchnimi a także przestrzega bezpiecznych zasad korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 4. Pracownik obsługi dba, by sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Każdorazowo po  wyjściu jednej grupy dokonywana jest dezynfekcja.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownik obsługi zobowiązany jest ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak by uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prowadzenie prac porządkowych przez pracowników obsługi ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
  w tym blatów, klawiatur, włączników.

 
V.      Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły Podstawowej nr 8.
1.Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę (oświadczenie – załączniki).
2.W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno – epidemiologiczną lub w razie pogorszenia się stanu zdrowia z pogotowiem
 i poinformować o możliwości zakażenia się  wirusem SARS COV-2.
3.O powyższym należy poinformować dyrektora Szkoły.
4.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy sugerujących zakażenie koronawirusem jest on zobligowany o natychmiastowym udaniu się do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i poinformowaniu o złym samopoczuciu dyrektora Szkoły.
W gabinecie powinien przebywać w maseczce oraz rękawiczkach.
5.Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły dzieci oraz powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do ściśle wydawanych instrukcji i poleceń.
6.Obszar, w którym przebywał pracownik podlega natychmiast gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowaniu powierzchni dotykowych.

Załączniki artykułu

procedury (pobrań: 11)

Kontakt

ul. Sienkiewicza 8
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 606 610 737 fax 44 6495750
e-mail: sp8@sp8.piotrkow.pl

Wtorek 26 maja 2020

Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin, Alwin, Emil, Ewelina, Paulina, Więcemił, Ariusz

Na skróty

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki